• info@aannemingsbedrijf-princen.be

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

“Ik ben er met ons hele bedrijf trots op al bijna 20 jaar een voorname rol te kunnen spelen op gebied van uitdienstnames, decontaminatie,  ontmanteling en sloop van industriële constructies,  evenals grondverzet en de aanleg van hoogspanningsverbindingen. Onze klanten situeren zich in de energie, chemie en nucleaire sector.  Precies die sectoren waarin veiligheid en kwaliteit de absolute topprioriteit zijn.”

Bovendien vormt ons bedrijf door zijn vlakke horizontale structuur een hechte familie.  Wij hechten er dan ook allemaal veel belang aan dat iedereen ’ s avonds even gezond en wel terug naar huis kan als dat men ’ s morgens de dag gestart heeft, iedere dag opnieuw en opnieuw.

“Zorg voor de veiligheid en de gezondheid van zowel onze eigen mensen als die van derden, alsook respect voor het milieu en onze omgeving zijn dan ook essentiële elementen in mijn beleid. Deze houding wordt uitgedrukt door een preventief beleid dat ik in het volledige bedrijf doorvoer.”

Daarbij trachten wij allemaal aan zowel de Europese richtlijnen als de nationale en gewestelijke wettelijke richtlijnen te voldoen waarbij er aandacht is voor de arbeidsveiligheid, voor aangename en gezonde werkomstandigheden, voor milieuzorg en voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de mens.

Wij vertalen onze aanpak op een actieve en dynamische wijze, in volgende concrete doelstellingen:

 • Letsel-ongevallen van zowel onze eigen mensen als externen zijn totaal onaanvaardbaar.
 • Ongevallen met materiële schade, hoe klein dan ook, dienen te worden voorkomen.
 • We zoeken voortdurend naar verbeteringen om de veiligheid en gezondheid van onze eigen mensen, onze tijdelijke en externe medewerkers en de omgeving te waarborgen.
 • Om het leefmilieu te beschermen dient men iedere oorzaak van milieuschade te elimineren, afvalstoffen dienen correct te worden verwijderd en onhygiënische situaties en wanorde moeten worden voorkomen. Daarom is orde en netheid in het bedrijf één van de prioriteiten.
 • Voorafgaand aan al onze activiteiten zullen wij door middel van een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RIE) de gevaren identificeren en door preventief ingrijpen trachten ze te elimineren of op zijn minst te verminderen.
 • In ons streven naar een voortdurend verbeteren van de arbeidsveiligheid, zullen we haalbare veiligheidsactiviteiten plannen op zowel korte als lange termijn.
 • Omdat deze positieve houding ten opzichte van veiligheid, gezondheid en milieu niet enkel een missie is van de directie, maar van alle medewerkers – zowel de interne als externe – zullen al deze medewerkers op voortdurende basis worden opgeleid en begeleid. Ieder lid van onze organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid alsook voor deze van zijn collega’s en van derden.
  Geen enkele druk mag worden uitgeoefend op medewerkers die een situatie of risico melden.
 • We verwachten van iedereen in onze organisatie dat men elkaar motiveert om veilig te werken en ook aanspreekt indien men een onveilige gedraging of handeling opmerkt. Wie een onveilige werkwijze of omgeving ziet , moet zich geroepen voelen dit aan het management te melden zodat de nodige maatregels getroffen kunnen worden om het werk veilig te maken;
 • Het creëren van een aangename werksfeer voor iedereen draagt bij tot het imago van ons bedrijf.

Deze politiek wordt volgens onze praktijkervaring voortdurend opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Deze aanpak van onze projecten is een dynamisch gegeven en  zal op die manier bijdragen tot ons voortdurend streven naar verbetering.

Deze beleidsverklaring zal aan alle medewerkers, zowel de interne in het bedrijf als de externe en tijdelijke medewerkers worden medegedeeld. Daartoe zal ze onder meer via het veiligheidshandboekje worden verdeeld, met het verzoek om actieve medewerking om van veiligheid een absolute prioriteit te maken.

We zullen ze ook openbaar maken voor iedereen, onze medewerkers,  onze klanten en geïnteresseerden via onze officiële website.

Het belang van veiligheid, gezondheid en milieu wordt gestuurd vanuit de directie, maar vereist de samenwerking en het engagement van iedereen op elk niveau.

Gingelom                                                                                            Namens de directie
1 maart 2017                                                                                           Ing. Wesley Princen MSc

Afgevaardigd bestuurder

Stichter

Aannemingsbedrijf Princen NV